Školní vzdělávací program

Na základě koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v České republice zakotvené v zákoně č.561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, byl zaveden nový systém kurikulárních dokumentů, které byly vytvořeny na státní a školní úrovni. Státní úroveň představují Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy, školní úroveň pak školní vzdělávací programy.

Učitelé ZUŠ ve Vítkově vytvořili na základě státem schváleného Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV) Školní vzdělávací program (ŠVP) Základní umělecké školy ve Vítkově. ŠVP je závazná vzdělávací nabídka, podle které byla zahájena výuka na naší škole od 1. 9. 2012.

Kromě těchto webových stránek je Školní vzdělávací program ZUŠ ve Vítkově k dispozici u ředitelky školy a ve sborovně školy – přístup umožní každý pedagog.