Personální zabezpečení školy

Ředitelka školy

Zástupkyně ředitelky

Pedagogové

Správní zaměstnanci


Lenka Šimerová byla jmenována do funkce ředitelky Základní umělecké školy, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace usnesením rady kraje č. 113/7454 podle ustanovení $ 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením $ 33 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dnem 1.8.2012 na dobu určitou na období 6 let, do 31.7.2018. V červnu 2018 zřizovatel rozhodl, že ve výkonu ředitelky školy bude pokračovat i v období po 1.8.2018.