ŠABLONY II 2019-2021

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace zahájila 1. 9. 2019 realizaci projektu z Operačního systému Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV) s názvem „Šablony II – Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZUŠ Vítkov“, s předpokládaným termínem ukončení 31. 8. 2021. Z důvodu pandemie Covid-19 a nemožnosti realizace projektu schválilo MŠMT jeho prodloužení do 28. 2. 2022, kdy došlo k jeho úspěšnému ukončení.

Cílem projektu byl profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání a sdílení zkušeností, zapojení odborníka z praxe do výuky a využití ICT ve vzdělávání. V rámci projektu byly pořízeny pro žáky školy učební pomůcky a hudební nástroje, do výuky výtvarného oboru bylo pořízeno 10 notebooků, do hudební nauky 10 tabletů. Výuka s odborníkem nebo práce s počítačovou technikou bezesporu výuku žákům zpestřila a udělala zajímavější. Nelze opomenout ani vzdělávání pedagogických pracovníků jak v oblasti ICT, tak v oblasti osobnostně-sociálního rozvoje /studium cizího jazyka, efektivní komunikace s rodiči, zvládání stresových situací apod./. Na realizaci těchto aktivit bylo škole poskytnuto celkem 657 800 Kč.