ŠABLONY I 2022-2024

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace zahájí od 1. 9. 2022 realizaci projektu z Operačního programu Jan Ámos Komenský – OP JAK s názvem „Šablony I – ZUŠ Vítkov – Profesní rozvoj pedagogů, inovativní vzdělávání žáků a spolupráce s rodiči žáků“.

Tento projekt byl schválen v červenci 2022 a bude ukončen v srpnu 2024. Je zaměřen na vzdělávání pedagogů, inovativní vzdělávání /projektové dny ve škole i mimo školu, tandemová výuka, zážitková pedagogika, propojování formálního a neformálního vzdělávání/. Celková výše schválené dotace na tyto aktivity činí 929 696 Kč.