Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje ZUŠ Vítkov informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných v ZUŠ Vítkov.

Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

Zpracovávané osobní údaje v ZUŠ Vítkov:

Účel zpracování Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Kategorie příjemců Doba uchování
Personální evidence zaměstnanců školy kategorie subjektů: zaměstnanci školy;
druh zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, bydliště, vzdělání, praxe, údaj o trestní bezúhonnosti, další údaje související se vznikem a trváním pracovního poměru
zpracovatel,
kontrolní orgány,
vzdělávací instituce (v rozsahu požadovaném v přihláškách na vzdělávací akce)
50 let po ukončení pracovního poměru
Mzdová evidence zaměstnanců školy kategorie subjektů 1: zaměstnanci školy;
druh zpracovávaných osobních údajů 1: jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bydliště, rodinní příslušníci, výše platových složek a další údaje související se zpracováním mezd, údaje související s plněními FKSP;

kategorie subjektů 2: rodinní příslušníci - manžel/registrovaný partner, děti;
druh zpracovávaných osobních údajů 2: jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště
zpracovatel,
kontrolní orgány
5/10/50 let podle druhu agendy
Zabezpečování pracovně lékařské péče a odborných školení kategorie subjektů: zaměstnanci školy, druh zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště, pracovní zařazení, důvod mimořádné lékařské prohlídky, informace o zdravotní způsobilosti/nezpůsobilosti zaměstnance k práci lékař poskytující pracovně lékařskou péči,
fyzické a právnické osoby realizující odborná školení,
kontrolní orgány
50 let po ukončení pracovního poměru (v rámci osobního spisu)
Zabezpečování povinností zaměstnavatele v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání kategorie subjektů: zaměstnanci školy; druh zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, titul, RČ, bydliště, pracovní zařazení, výše a druh nákladů uplatňovaných k náhradě, zdravotní stav lékař poskytující pracovně lékařskou péči,
kontrolní orgány, pojišťovna zabezpečující zákonné pojištění povinnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
5 let doklady k nárokům zaměstnanců,
10 let dokumentace k plnění povinností v rámci BOZP
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů kategorie subjektů 1: žadatelé o informace;
druh zpracovávaných osobních údajů 1: jméno, příjmení, bydliště, datum narození, příp. další údaje uvedené žadatelem
žadatelé o informace 5 let
Přijímání nabídek a uzavírání smluv v rámci zadávání veřejných zakázek kategorie subjektů: uchazeči o veřejné zakázky;
druh zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, firma, sídlo/bydliště, IČ, DIČ, bankovní spojení
uchazeči o VZ,
registr smluv,
kontrolní orgány
nejméně 10 let od uzavření spisu příslušné veřejné zakázky
Vedení evidence smluv uzavíraných školou smluvní partneři - jméno, příjmení, titul, bydliště, sídlo, datum narození, rodné číslo (vyplývá-li to z právního předpisu), IČ, DIČ, číslo účtu, název peněžního ústavu;
osoby jednající za smluvní partnery - jméno, příjmení, titul, funkce, kontaktní údaje, údaje z veřejně přístupných evidencí
kontrolní orgány 25 let
Vedení účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb. jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo účtu a název peněžního ústavu příjemců finančních prostředků resp. plátců kontrolní orgány 10 let
Provedení dokladových inventur v oblasti pohledávek/závazků, podmíněných pohledávek/závazků, účtů pořízení dl. majetku, časového rozlišení a ostatních podrozvahových účtů jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo účtu a název peněžního ústavu příjemců finančních prostředků resp. plátců kontrolní orgány 10 let
Vyřizování běžné korespondence kategorie: osoby, které činí podání.
druh údajů: jméno, příjmení, adresa, popřípadě jiné údaje, které tyto osoby samy sdělí
nejsou 5 let
Evidence ve školní matrice kategorie subjektů 1: žáci školy;
druh zpracovávaných osobních údajů 1: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, nebylo-li RČ přiděleno, státní občanství, místo trvalého pobytu, místo pobytu na území ČR (cizinci), a další údaje povinné dle § 28, Školský zákon

kategorie subjektů 2: zákonní zástupci;
druh zpracovávaných osobních údajů 2: jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, místo pobytu na území ČR (cizinci), kontaktní telefon, kontaktní e-mail

kategorie subjektů 3: jiná oprávněná osoba;
druh zpracovávaných osobních údajů 3: jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, kontaktní telefon, kontaktní e-mail
zpracovatel,
kontrolní orgány
50 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona 499/2002 Sb.
Katalogový list kategorie subjektů 1: žáci školy;
druh zpracovávaných osobních údajů 1: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, státní občanství, místo trvalého pobytu, místo pobytu na území ČR (cizinci), ročník zařazení, další údaje povinné dle § 28, Školský zákon

kategorie subjektů 2: zákonní zástupci;
druh zpracovávaných osobních údajů 2: jméno, příjmení, bydliště (není-li bydlištěm žáka), kontaktní telefon, kontaktní e-mail
zpracovatel,
kontrolní orgány,
MŠMT, ČŠI
50 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona 499/2002 Sb.
Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole – evidence úrazů kategorie subjektů 1: žák školy;
druh zpracovávaných osobních údajů 1: jméno, příjmení, datum narození, popis úrazu, popis události, datum úrazu, popis úrazu, další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání úrazu § 29 odst. 2 a 3 ŠZ, § 1 vyhl. č. 64/2005 Sb.
2. kým byl úraz ošetřen, další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání úrazu § 29 odst. 2 a 3 ŠZ, § 1 vyhl. č. 64/2005 Sb.
zpracovatel,
lékař,
kontrolní orgány, pojišťovna
5 let
Přijímání ke vzdělávání v ZUŠ kategorie subjektů 1: žáci školy;
druh zpracovávaných osobních údajů 1: jméno, příjmení, místo narození, rodné číslo, datum narození, nebylo-li RČ přiděleno, státní občanství, místo trvalého pobytu, místo pobytu na území ČR (cizinci), telefon zletilého žáka, škola, třída, zdravotní způsobilost

kategorie subjektů 2: zákonní zástupci;
druh zpracovávaných osobních údajů 2: jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, místo pobytu na území ČR (cizinci), kontaktní telefon, kontaktní e-mail

kategorie subjektů 3: jiná oprávněná osoba;
druh zpracovávaných osobních údajů 3: jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, kontaktní telefon, kontaktní e-mail
zpracovatel,
MŠMT (soutěže)
5 let
Průběh vzdělávání v ZUŠ kategorie subjektů 1: žáci školy;
druh zpracovávaných osobních údajů 1: vedení záznamů v třídní knize, ukončení vzdělávání (odhláška), žádost o přestup do jiného studijního zaměření, žádost o uvolnění z docházky do povinného předmětu, žádost o individuální vzdělávací plán, žádost o přerušení studia a další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji (např. pracovní soustředění, reprezentace školy atd.) § 28 ŠZ

kategorie subjektů 2: zákonní zástupci;
druh zpracovávaných osobních údajů 2: ukončení vzdělávání (odhláška), žádost o přestup do jiného studijního zaměření, žádost o uvolnění z docházky do povinného předmětu, žádost o individuální vzdělávací plán, další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji (např. pracovní soustředění, reprezentace školy atd.) § 28 ŠZ
zpracovatel 10 let