Historie školy

V prosinci 1952 vydal odbor školství KNV Ostrava dekret k založení Hudební školy ve Vítkově. Škola byla uvedena do provozu v lednu 1953 a jejím prvním ředitelem byl Petr Hrubiš, který vyučoval hru na klavír. K zápisu bylo přijato 42 žáků. Během měsíce odešel Petr Hrubiš do Příbora, kde se stal rovněž ředitelem hudební školy.

Na uvolněné místo ředitele nastoupil od března 1953 František Škapa, učitel klavíru a houslí. V čele školy stál dvacet let. Počáteční období znamenalo pro školu budování nejen žákovské základny, notových a hudebních archivů, ale především stabilního učitelského sboru, protože docházelo k jeho častým změnám.


V letech 1969-70 proběhla generální oprava budovy školy. Přinesla učitelům a žákům lepší pracovní podmínky v podobě modernějších učeben, ústředního topení, instalace elektrického osvětlení a nového sociálního zařízení. Budova dostala novou střechu, okna i omítku.


V lednu 1973 odešel František Škapa do důchodu a na místo ředitele školy nastoupil Jan Vočka, učitel dechových nástrojů. Za jeho působení došlo k výrazné modernizaci objektu. Byla přistavěna část budovy, ve které byly vybudovány prostorné učebny, taneční sál, učebna pro výtvarný obor a také koncertní sál, ve kterém se dodnes konají různá vystoupení pro širokou veřejnost, a škola dostala svou současnou podobu.

Po tragické smrti Jana Vočky v roce 1982 byl do funkce ředitele školy jmenován René Adámek, učitel hry na klavír. Další školní roky rozvíjely kulturní život ve městě na nebývalou úroveň. Nesly se ve znamení nejen koncertní činnosti klavírního dua (složeného z učitelů školy Reného Adámka a Petra Hanouska) a koncertů umělců, kteří přijali pozvání vystupovat ve vítkovské hudební, ale také vlastní produkce žáků, výstav profesionálních umělců a prvních zahraničních kontaktů. Novelizace školského zákona po roce 1989 dala lidovým školám umění dnešní označení – základní umělecká škola.

V roce 1993, po odchodu Reného Adámka do Ostravy, byl jmenován do funkce ředitele školy Leoš Váňa, který vyučoval žesťové nástroje. Za jeho působení došlo k rozšíření míst poskytovaného vzdělávání /kromě Budišova nad Budišovkou se začalo vyučovat také v Melči, Březové, Větřkovicích, dvou vítkovských MŠ a v nově rekonstruované budově na Vodní ulici. Nebývalého rozsahu dosáhla v zahraniční spolupráce zejména s uměleckými školami a zařízeními v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku, kde vystupovali na koncertech a soutěžích sólisté a menší komorní uskupení. V Německu, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Ukrajině, Polsku a Slovensku vystupoval dechový orchestr na různých přehlídkách a festivalech a také zahraniční dechové orchestry zavítaly do Vítkova na mezinárodní festivaly dechových hudeb, na jejichž pořádání se kromě Města Vítkova podílela i škola. Nelze opomenout také zapojování školy do projektů – OPVK a Comenius. Zanedbatelná není ani skutečnost, že se žáci umisťovali v krajských kolech soutěží na předních místech a mnozí pokračovali v uměleckém studiu na středních školách.

Od srpna 2012 byla do funkce ředitelky školy jmenována Lenka Šimerová, učitelka hry na akordeon a keyboard.

V současné době škola poskytuje základy vzdělání v oboru hudebním, tanečním a výtvarném. Od září 2012 začala probíhat výuka nově přihlášených žáků podle „Školního vzdělávacího programu ZUŠ ve Vítkově“, který vytvořili učitelé školy na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání, vydaném MŠMT. Vedení klade důraz, mimo jiné, na zapojení žáků v komorních hrách, souborech, orchestrech i veřejnou prezentaci výsledků práce žáků i učitelů nejen doma, ale také v zahraničí. Ve škole působí dechový orchestr, akordeonový orchestr, smyčcový soubor, pěvecký sbor, rytmické uskupení a nově vzniklá žákovská kapela. Žáci školy se pravidelně účastní soutěží, výstav, koncertů i dalších hudebních, tanečních nebo výtvarných prezentací.